Vi bevarer din lokale friskole​

​Foreningens idegrundlag

Klovborg Friskoles Venner ønsker at bevare og udvikle den lokale friskole, fordi skolen er og bliver det vigtigste omdrejningspunkt i en lille landsby som Klovborg. Livet i og omkring skolen er spændende, inspirerende og sjovt. Da skolen er ejet af os alle, er det specielt vigtigt at hjælpe skolen med store og små ting - lige fra udskiftning af et vindue og større nyanskaffelser til støtte til aktiviteter udenfor skoletiden som eksempelvis det årligt tilbagevendende sommershow.

Et medlemskab af Klovborg Friskoles Venner er en vigtig hjælp til bevarelse af friskolen som samlingspunktet i Klovborg.

Foreningen er for alle - skoleelever, forældre, naboer, bedsteforældre og gode venner... Kort sagt alle som har interesse i at støtte det levende aktive lokalsamfund og Klovborg Friskole​.

Vedtægter for foreningen Klovborg Friskoles Venner

§1. Foreningen ,,Klovborg Friskoles Venner" har hjemsted i 8765 Klovborg, Ikast-Brande kommune.

§2. Foreningens formål er at bevare Klovborg Friskole som samlingssted ved at yde økonomisk og social støtte til såvel Klovborg Friskole, som almennyttige formål og folkeoplysende aktiviteter på skolen. Desuden er foreningens formål, at styrke sammenholdet i Klovborg By og opland gennem en række fælles aktiviteter, til gavn for Klovborg Friskole og lokalsamfundet.

§3. Medlem af foreningen kan enhver blive, der vil deltage i at opnå foreningens formål og betale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

§4. Foreningens drift gennemføres ved faste kontingenter, frivillige bidrag og afholdelse af aktiviteter, der har til hensigt at skabe overskud og bibringe medlemmerne samhørighedsfornemmelse med Klovborg Friskole. Desuden vil foreningen aktivt søge fonde og midler.

§5. Foreningens overskud skal i passende omfang anbringes til højeste forrentning i et pengeinstitut. Efter beslutning i bestyrelsen ydes bevillinger til opfyldelse af formålet. Bank-konti m.v. skal noteres i foreningens navn, og det påhviler bestyrelsen at sikre en forretningsgang, hvor midlerne kun kan anvendes i foreningens øjemed.

§6. Medlemskabet giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art, men alle medlemmer har ret til ved fremmøde at afgive stemme på generalforsamlingen. Ingen kan afgive stemme på andres vegne.

§7. Stk 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. marts til 1. juli. Den indkaldes ved annoncering eller brev til medlemmerne med mindst 14 dages varsel og med følgende faste dagsorden:

1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 6. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant. 7. Indkomne forslag 8. Eventuelt

Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamling.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller en fjerdedel af foreningsmedlemmerne ønsker det. Den indkaldes af bestyrelsen som ordinær generalforsamling, idet særlig dagsorden skal opgives.

Stk. 5. Beslutninger på en generalforsamling træffes med almindelig stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og nedlæggelse af foreningen (jfr. § 11 og 12).

Stk. 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.

Stk. 7. Afstemning afholdes skriftlig.

Stk. 8. Generalforsamlingen ledes af en valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 9. Over generalforsamlingens forløb føres en protokol, som skal underskrives af dirigent og protokolfører.

§8. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. På generalforsamlingen vælges de 7 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, idet der hvert lige år afgår 3 medlemmer og på ulige år afgår 4 medlemmer. Det afgøres ved lodtrækning, hvem der afgår på første generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Desuden vælges der 2 suppleanter, som indtræder efter antal stemmer Herudover kan bestyrelsen ved Klovborg Friskole udpege en kontaktperson uden stemmeret. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige. De kan ikke modtage honorar af foreningens midler.

§9. Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest 4 uger efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, hvor der vælges formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3. Formanden leder bestyrelsesmøderne og har ansvaret for, at de trufne beslutninger udføres.

Stk. 4. Der føres beslutningsprotokol, som underskrives af mødedeltagerne efter hvert bestyrelsesmøde.

Stk. 5. Orientering vedr. bestyrelsens arbejde skal være tilgængelige på Klovborg Friskoles Venner´s hjemmeside 14 dage efter afholdt bestyrelsesmøde.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede ved et indkaldt bestyrelsesmøde.

Stk. 7. Beslutninger kan kun træffes ved stemmeflerhed.

Stk. 8. Foreningen tegnes af Den samlede bestyrelse.

Stk. 9. Meddelelse af bankfuldmagt kræver samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift.

§10. Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Hvert år inden den 15. februar udarbejder kassereren driftsregnskab og status, som skal revideres af de 2 generalforsamlingsvalgte revisorer senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. - Ved en revisors forfald tiltræder suppleanten.

Stk. 2. Revisorerne har med mellemrum ret til at foretage uanmeldte beholdningseftersyn. Sådanne skal beskrives i regnskabets revisionskommentarer.

§11. Ændringer i denne vedtægt kan kun ske med totredjedeles majoritet på en generalfor-samling, hvor forslag til ændring er på dagsordenen.

§12. Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på en generalforsamling med trefjerdedeles majoritet, og beslutningsforslaget skal fremgå af dagsordenen. Det påhviler bestyrelsen at fungere, indtil foreningen er forskriftsmæssigt afviklet. Mulige overskydende midler tilfalder Klovborg Friskole.

Senest godkendt på generalforsamlingen d. 27/11 2020

Underskrevet af dirigent og bestyrelse

Forretningsorden for Klovborg Friskole´s Venner i henhold til vedtægter §5

​(§5. Foreningens overskud skal i passende omfang anbringes til højeste forrentning i et pengeinstitut. Efter beslutning i bestyrelsen ydes bevillinger til opfyldelse af formålet. Bank-konti m.v. skal noteres i foreningens navn, og det påhviler bestyrelsen at sikre en forretningsgang, hvor midlerne kun kan anvendes i foreningens øjemed.)

Stk 1: Bankkontoen noteres i foreningens navn.

Stk 2: Fuldmagt (i henhold til vedtægterne §9 stk 9) til kasseren gives ved førstkommende bestyrelsesmøde efter det konstituerende møde, såfremt der er skiftet kasserer. Er samme person genvalgt, gælder den forrige fuldmagt.

Stk 3: Kasserens fuldmagt giver adgang til Homebanking. Kassereren fører regnskabsbog over alle ind- og udbetalinger. Kasseren afholder løbende foreningens udgifter og registrer foreningens indtægter.

Stk 4: Bestyrelsen informeres løbende om status for foreningens økonomi. Hvis et bestyrelsesmedlem ønsker indsigt i økonomien og status, informeres kassereren om dette, og bogføringsark samt udskrift af bankbeholdning og dokumentation for kassebeholdning medbringes på førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk 5: Kasseren kan kun afholde almindelige udgifter i forbindelse med foreningen og arrangementer, som foreningen afholder.

Stk 6: Med almindeligt stemmeflertal beslutter bestyrelsen hvilket beløb der skal doneres og til hvad, i henhold til vedtægterne.

Stk 7: Hvis der ønskes donationer fra foreningen, skal der ansøges om dette. En ansøgning skal indeholde formålet med ansøgningen og beløbet som ønskes. Ansøgningen sendes til formanden, og behandles på førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan ved 2/3 flertal beslutte hvad der skal støttes. Bestyrelsen kan efterkomme ønsket fuldt ud eller vælge at støtte med en del af det ansøgte beløb. Bestyrelsens valg kan begrundes, men ansøgeren kan ikke forlange at få en begrundelse.

Stk 8: Forretningsgangen kan kun ændres med 2/3 flertal af bestyrelsen eller ved almindeligt stemmeflertal ved en generalforsamling.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 13/3-2008

Kontakt

​Telefon: 4056 1386

E-mail: halo@fiberpost.dk

Find os

Skadevej 10
8765 Klovborg 

Samarbejde

Klovborg Friskole

www.klovborgnet.dk - byens borgere